Coordinador / a de l'Estratègia Acadèmico-Professional, un nou rol professional en l'orientació. Aquest nou perfil s'inspira en la figura del     Careers Leader que coneixen altres països com Holanda o Anglaterra.
El CEAP s'encarrega de realitzar una gestió i coordinació més eficaç dels diferents agents clau en l'orientació professional. Treballa estretament amb agents interns de centre (equip directiu, equip orientador i docent) per dissenyar de manera transversal una estratègia global d'orientació professional, així com relacionar-se de manera fluïda amb altres agents involucrats en l'OAP (professionals, empreses i altres institucions ) per incorporar la perspectiva professional en l'orientació.
Treballa mà a mà amb agents interns de centre (equip directiu, equip orientador i docent) per dissenyar de manera transversal una estratègia global d'orientació professional, així com per relacionar-se de manera fluïda amb altres agents involucrats en l'OAP (professionals, empreses i altres institucions ) per incorporar la perspectiva professional en l'orientació.
Els equips directius dels centres que participin en aquest projecte rebran pautes per poder nomenar el CEAP en el seu centre educatiu tenint en compte les competències que són necessàries i recomanades per a aquest nou rol.
 • Pautes per desenvolupar una visió per a l'orientació de centre
 • Com desenvolupar un programa d'orientació
 • Estratègies per crear una xarxa de suport dins la comunitat
 • Eines per integrar l'orientació en el currículum
 • Com aconseguir una orientació integrada i integradora
 • Avaluació i seguiment de l'estratègia d'orientació.
 • Estratègia per a l’OAP de centre
Model blended (accions formatives presencials i online) amb una vocació eminentment pràctica:

  • Els CEAPs treballaran, al llarg de 6 mòduls, sobre un cas pràctic real: l'elaboració d'una estratègia d'orientació acadèmico-professional per al seu centre, document que recollirà la planificació a mig termini elaborada des del centre per a la implementació del model Xcelence en els propers cursos escolars.
 • Sessions de treball en xarxa amb altres centres educatius, així com sessions amb agents externs, per tal d'enriquir aquesta estratègia.
 • Atenció individualitzada: cada centre tindrà a la seva disposició un tutor/a de Empieza Por Educar encarregat de fer-ne seguiment i proporcionar suport personalitzat a cada participant per facilitar l'elaboració de l'estratègia OAP.
-- CEAP: per a la persona de centre designada com a Coordinadora d'Estratègia Acadèmico-Professional, aquesta formació suposa una càrrega horària d'aproximadament 54h repartides al llarg d'un curs escolar. Aquestes hores inclouen les hores de formació online (24h en total), formació presencial, acompanyament del tutor i sessions de treball amb la comunitat educativa.

- Equip directiu: l'equip directiu haurà d'acompanyar al CEAP en el procés, assistint a   almenys  3 sessions presencials al costat del CEAP (encara que seria molt recomanable que assistissin a totes), així com a les 3 reunions de treball amb la comunitat educativa. Això suposa una càrrega horària de 15h repartides al llarg d'un curs escolar.

- Comunitat educativa: els representants de la comunitat educativa (idealment mares, pares, alumnes i professors del claustre) han d'assistir a 3 reunions de treball sobre el projecte, anomenades comitès, de 2h cadascuna.
Sí. Donades les característiques del projecte, és indispensable la implicació de l'equip directiu des del primer moment. Facilitant espais per tenir reunions de treball en el centre educatiu, sent ambaixadors i impulsors del projecte i assistint a les reunions abans esmentades.
No. Aquesta formació és totalment gratuïta per al teu centre educatiu.
El treball més intensiu pel que fa al programa formatiu té lloc el primer any de projecte amb la redacció de l'estratègia. Durant el segon any, si ho desitgen, els centres podran seguir rebent suport individualitzat de el/la  tutor/a de ExE que els continuarà donant suport per implementar l'estratègia. El centre es compromet durant aquest segon any a realitzar almenys 2 reunions amb representants de l'equip directiu i del claustre de professors per donar seguiment a l'estratègia dissenyada durant el primer any.
Acreditació de 68 hores de formació docent per part del Departament d'Educació.No, el primer any es dissenyaran actuacions que es duran a terme durant el segon any.


 
Sí, a través de les trobades presencials i fòrums a la plataforma.


A través dels comitès, els alumnes podran ser un agent actiu en la creació de l'estratègia d'orientació del seu centre. A més, dins de el marc del projecte Excelence-Escoles Que Inspiren, podran participar en activitats per connectar-se amb l'entorn professional.
 • Formació especialitzada.
 • Acompanyament i seguiment.
 • Trobades amb empreses.