Xcelence - Escoles Que Inspiren

Programa formatiu per a centres educatius que busquen millorar la seva orientació acadèmico - professional

Coneix el projecte

Ajudem a impulsar un canvi de cultura en el teu centre recolzant-nos en 3 pilars:

1

Implementació d'Xcelence

marc internacional de referència amb 10 claus per a una orientació acadèmico-professional de qualitat.

2

Formació i acompanyament del CEAP

Coordinador d'Estratègies Academico professionals.

3

Oportunitats de connexió amb el món laboral

que facilitin la immersió de l'alumnat en entorns professionals del seu interès.

Descarrega el dossier per ampliar la informació

Els beneficis d'aquest projecte per al teu centre educatiu són:

1

Diagnòstic de l'orientació professional en el teu centre.

2

Un docent del teu claustre

serà format per a coordinar l'estratègia d'orientació del teu centre.

3

Un tutor acompanyarà al teu centre

dotant-lo de les eines necessàries per a crear un canvi en la cultura per tal que l'orientació passi a ser un eix transversal del centre.

4

Assistència a esdeveniments

de presentació i difusió del projecte.

5

Oportunitat de crear contactes amb empreses

del teu entorn i garantir així que l'alumnat pugui realitzar experiències en contextos professionals.

Per part del teu centre, aquest projecte implica:

 • Després de la inscripció de centre, l'Equip directiu designarà el CEAP (Coordinador de l'Estratègia Acadèmico-Professional).

 • El CEAP rebrà una formació híbrida, amb 6 sessions presencials i 6 mòduls online, per poder crear un Pla d'Estratègia d'Orientació, a més de tutories individualitzades amb un tutor que guiarà el procés.

 • L'equip directiu acompanyarà el CEAP en els esdeveniments presencials.

 • El CEAP, amb el suport de l'equip directiu, propiciarà l'assistència de la Comunitat Educativa a a 3 sessions de treball conjunt.

El que opinen centres que ja han participat en el projecte Xcelence-Escoles Que Inspiren:

Més de 2.400 estudiants a Catalunya descobreixen el món professional a través de visites i xerrades amb professionals

La Fundació Bertelsmann i Empieza por Educar han organitzat més de 90 activitats d'orientació a Catalunya adreçades a alumnes de 4tESO, amb la col·laboració d’una vintena de centres educatius i professionals de diversos sectors.

Más información  
Coordinador / a de l'Estratègia Acadèmico-Professional, un nou rol professional en l'orientació. Aquest nou perfil s'inspira en la figura del     Careers Leader que coneixen altres països com Holanda o Anglaterra.
El CEAP s'encarrega de realitzar una gestió i coordinació més eficaç dels diferents agents clau en l'orientació professional. Treballa estretament amb agents interns de centre (equip directiu, equip orientador i docent) per dissenyar de manera transversal una estratègia global d'orientació professional, així com relacionar-se de manera fluïda amb altres agents involucrats en l'OAP (professionals, empreses i altres institucions ) per incorporar la perspectiva professional en l'orientació.
Treballa mà a mà amb agents interns de centre (equip directiu, equip orientador i docent) per dissenyar de manera transversal una estratègia global d'orientació professional, així com per relacionar-se de manera fluïda amb altres agents involucrats en l'OAP (professionals, empreses i altres institucions ) per incorporar la perspectiva professional en l'orientació.
Els equips directius dels centres que participin en aquest projecte rebran pautes per poder nomenar el CEAP en el seu centre educatiu tenint en compte les competències que són necessàries i recomanades per a aquest nou rol.
 • Pautes per desenvolupar una visió per a l'orientació de centre
 • Com desenvolupar un programa d'orientació
 • Estratègies per crear una xarxa de suport dins la comunitat
 • Eines per integrar l'orientació en el currículum
 • Com aconseguir una orientació integrada i integradora
 • Avaluació i seguiment de l'estratègia d'orientació.
 • Estratègia per a l’OAP de centre
Model blended (accions formatives presencials i online) amb una vocació eminentment pràctica:

  • Els CEAPs treballaran, al llarg de 6 mòduls, sobre un cas pràctic real: l'elaboració d'una estratègia d'orientació acadèmico-professional per al seu centre, document que recollirà la planificació a mig termini elaborada des del centre per a la implementació del model Xcelence en els propers cursos escolars.
 • Sessions de treball en xarxa amb altres centres educatius, així com sessions amb agents externs, per tal d'enriquir aquesta estratègia.
 • Atenció individualitzada: cada centre tindrà a la seva disposició un tutor/a de Empieza Por Educar encarregat de fer-ne seguiment i proporcionar suport personalitzat a cada participant per facilitar l'elaboració de l'estratègia OAP.
-- CEAP: per a la persona de centre designada com a Coordinadora d'Estratègia Acadèmico-Professional, aquesta formació suposa una càrrega horària d'aproximadament 54h repartides al llarg d'un curs escolar. Aquestes hores inclouen les hores de formació online (24h en total), formació presencial, acompanyament del tutor i sessions de treball amb la comunitat educativa.

- Equip directiu: l'equip directiu haurà d'acompanyar al CEAP en el procés, assistint a   almenys  3 sessions presencials al costat del CEAP (encara que seria molt recomanable que assistissin a totes), així com a les 3 reunions de treball amb la comunitat educativa. Això suposa una càrrega horària de 15h repartides al llarg d'un curs escolar.

- Comunitat educativa: els representants de la comunitat educativa (idealment mares, pares, alumnes i professors del claustre) han d'assistir a 3 reunions de treball sobre el projecte, anomenades comitès, de 2h cadascuna.
Sí. Donades les característiques del projecte, és indispensable la implicació de l'equip directiu des del primer moment. Facilitant espais per tenir reunions de treball en el centre educatiu, sent ambaixadors i impulsors del projecte i assistint a les reunions abans esmentades.
No. Aquesta formació és totalment gratuïta per al teu centre educatiu.
El treball més intensiu pel que fa al programa formatiu té lloc el primer any de projecte amb la redacció de l'estratègia. Durant el segon any, si ho desitgen, els centres podran seguir rebent suport individualitzat de el/la  tutor/a de ExE que els continuarà donant suport per implementar l'estratègia. El centre es compromet durant aquest segon any a realitzar almenys 2 reunions amb representants de l'equip directiu i del claustre de professors per donar seguiment a l'estratègia dissenyada durant el primer any.
Acreditació de 68 hores de formació docent per part del Departament d'Educació.No, el primer any es dissenyaran actuacions que es duran a terme durant el segon any.


 
Sí, a través de les trobades presencials i fòrums a la plataforma.


A través dels comitès, els alumnes podran ser un agent actiu en la creació de l'estratègia d'orientació del seu centre. A més, dins de el marc del projecte Excelence-Escoles Que Inspiren, podran participar en activitats per connectar-se amb l'entorn professional.
 • Formació especialitzada.
 • Acompanyament i seguiment.
 • Trobades amb empreses.